สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 165
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 318,472
18 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


รายชื่อ หน.สน. ตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน
 
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระหว่างปี พ.ศ.
1 ร.ต.ท. มาลัย  มัลลิกามาลย์ สวฯ 2458 - 2464
2 ร.ต.ท. หลวงชิต   ชำนาญกิจ สวฯ 2464 - 2473
3 ร.ต.ท. สนอง   เจนใจวิทย์ สวฯ 2473 - 2482
4 ร.ต.ท. เพ็ง   กรีทอง สวฯ 2482 - 2484
5 ร.ต.ท. ทิม   เพ็งโรจน์ สวฯ 2484 - 2488
6 ร.ต.ท. ประสิทธิ์   พิศาลบุตร สวฯ 2488 - 2490
7 ร.ต.ท. เจือ   พุฒเสวก สวฯ 2490 - 2491
8 ร.ต.ท. ศิริ   ทองคำวงษ์ สวฯ 2491 - 2491
9 ร.ต.ท. ประสพ   ตั้งศิริวัฒน์ สวฯ 2491 - 2493
10 ร.ต.ท. สุพัฒน์  วีณิน สวฯ 2493 - 2494
11 ร.ต.ท. ประเสริฐ   จุลกนิษฐ์ สวฯ 2494 - 2494
12 ร.ต.ท. วิมล   อินทรมระ สวฯ 2494 - 2495
13 ร.ต.ท. วัลลภ   มีสมรูป สวฯ 2495 - 2496
14 ร.ต.ท. ฉลาด  ทองธารี สวฯ 2496 - 2499
15 พ.ต.ต. ร่วม   คงสำราญ สวฯ 2499 - 2501
16 พ.ต.ต. อาภรณ์  นิลวัชระ สวฯ 2501 - 2502
17 พ.ต.ต. สมพาสน์   คุมประพันธ์ สวฯ 2502 - 2502
18 ร.ต.อ. ประเสริฐ   สิงห์ทอง สวฯ 2502 - 2503
19 ร.ต.อ. โพธิพันธ์   พรหมสวัสดี สวฯ 2503 - 2509
20 พ.ต.ต. เที่ยง   ปัทมสิงห์ สวฯ 2500 - 2509
21 ร.ต.อ. อำพล   สุรทินฑ์ สวฯ 2509 - 2510
22 พ.ต.ต. วิเชียร  เทียบจริยาวัฒน์ สวฯ 2510 - 2513
23 ร.ต.อ. วิวัฒน์   ปิยาภีมุข สวฯ 2513 - 2513
24 ร.ต.อ.ม.ล. ฉลองลาภ  ทวีวงษ์ สวฯ 2513 - 2515
25 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ สวฯ 2515 - 2515
26 ร.ต.อ. สนอง  เรืองไพศาล สวฯ 2516 - 2516
27 พ.ต.ต.  วัฒน์  ศรีดามา สวฯ 2517 - 2518
28 ร.ต.อ. ชลอ  บัวชม   สวฯ 2518 - 2519
29 ร.ต.อ. ประยูร ดิษฐานพงศ์  สวฯ 2519 - 2522
30 พ.ต.ท. อนันต์  เหมทานนท์  สวญ.ฯ 2522 - 2523
31 พ.ต.ท. สุพจน์   ศิริพูน  สวญ.ฯ 2523 - 2524
32 พ.ต.ท. ธวัชชัย   พรหมประสิทธิ์ สวญ.ฯ 2524 - 2524
33 พ.ต.ท.  การัญ   กาญจนวารี สวญ.ฯ 2524 - 2525
34 พ.ต.ท. พงศ์พันธ์  สวัสดิรณภักดิ์ สวญ.ฯ 2525 - 2527
35 พ.ต.ท. พิเชษฐ์   ประยูรศิริ  สวญ.ฯ 2527 - 2528
36 พ.ต.ท. บรรจบ  สุดใจ  สวญ.ฯ 2528 - 2529
37 พ.ต.ท. สมพงษ์   อิ่มสบาย  สวญ.ฯ 2529 – 2530
38 พ.ต.ท. เอนก  เชี่ยงสมุทร สวญ.ฯ 2530 - 2533
39 พ.ต.ท.  กฤษณะ  ปานกุล สวญ.ฯ 2533 – 2535
40 พ.ต.ท. บรรดิษฐ   พานิชศุภผล สวญ.ฯ 2535 – 2535
41 พ.ต.ท. เชิดชาย   เสขะนันทน์  สวญ.ฯ 2535 – 2537
42 พ.ต.อ. เสถียร   บริบาล ผกก. 2537 – 2538
43 พ.ต.อ. ณรงค์  อรรถกฤษณ์  ผกก. 2538 – 2538
44 พ.ต.อ.  ชาตินัย   รัตนสมบูรณ์ ผกก. 2538 – 2540
45 พ.ต.อ.  ไพรัช   สิงหวาระ ผกก. 2540 – 2543
46 พ.ต.อ. ดนัย  วรรณไพโรจน์  ผกก. 2543 – 2544
47 พ.ต.อ. อุดม  เนตยสุภา  ผกก. 2544 - 2548
48 พ.ต.อ.  ดนัย   วรรณไพโรจน์ ผกก. 2548 - 2553
49 พ.ต.อ. ธนวัฒน์  ตั้งวงษ์เจริญ ผกก.  2553 – 2555
50 พ.ต.อ.  สุทธา  กรรณสูต ผกก. 2555 - 2558
51 พ.ต.อ. ยรรยง   สันติปรีชาวัฒน์ ผกก.  2558 - 2560
52 พ.ต.อ.

อชิรวิทย์   ทองจันดี

ผกก.    2560 - 2562  
     53            พ.ต.อ.       ณรัช     มูลศาสตรสาทร                      ผกก.                2562 - 

 

Copyright by nongkheampolice.com
Engine by MAKEWEBEASY