สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 15
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 100,000
2 ธันวาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 นโยบาย ผบ.ตร.

 นโยบายหลัก 
 
๑.ปกป้อง เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
๒.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น 
 
๓.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก
 
๔.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม และควบคุมอบายมุขในพื้นที่ 
 
๕.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน 
 
๖.การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
๗.พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 
๘.เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างเพื่อให้รองรับมาตรฐานในกรอบของอาเซียน
 
๙.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ 
 
๑๐.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
๑๑.จัดระบบและสวัสดิการให้แก่ตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด >>>    นโยบาย ผบ.ตร.


Copyright by nongkheampolice.com
Engine by MAKEWEBEASY