สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 163
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 318,470
18 กุมภาพันธ์ 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
             
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาหน่วยงาน
ดำเนินการเชิงรุก
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อำนวยความยุติธรรม
เพื่อความผาสุกของประชาชน


 
พันธกิจ
1.  ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
     พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์   และพระราชอาคันตุกะ
2.  รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3.  รักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน
4.  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.  ให้การบริการประชาชนสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
6.  อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลัก ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส
7.  ควบคุมและจัดการจราจร รวมทั้งบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับการจราจร
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ  เพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดทางอาญา
     การรักษาความสงบ   เรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ของประชาชน
9.  การทำสงครามกับยาเสพติดให้โทษ
10. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
11. การปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย   อาชญากรรมข้ามชาติ


ยึดหลักและแนวคิดในการปฎิบัติหน้าที่
1.ใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางในการทำงาน
2.ให้ข้าราชการตำรวจตระหนัก ในการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ โดยยึดหลักที่ว่า" ใจเขาใจเรา"
3.เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่โดยการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างจริงจัง
4.ให้มีแผนงานในการทำงาน กำกับดุแล สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้
5.สร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Copyright by nongkheampolice.com
Engine by MAKEWEBEASY